ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Xρήσης είναι διαθέσιμη εδώ. 

Καλώς ήλθατε στο COMEDY CLUB

Το  COMEDY CLUB σάς καλωσορίζει («εσάς») στον Ιστότοπο www.comedyclub.gr Οι όροι «COMEDY CLUB», «εμείς», «εμάς» ή «μας» αναφέρονται στην εταιρεία WGH IKE – Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με ΑΦΜ: 800588585 με έδρα στο Χαλάνδρι, Κολοκοτρώνη 9, και Υπ/μα Σταματίου Κορυζή 4-6, Αθήνα 11743 και τηλ. επικοινωνίας το 2106898014 και email: losantzelecomedyclub@gmail.com

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ  ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους. 

O παρών δικτυακός τόπος/website www.comedyclub.gr (εφεξής Ιστότοπος) και οι συναφείς εφαρμογές και υπηρεσίες εξυπηρετούν τις δραστηριότητες και υπηρεσίες  του COMEDY CLUB ( συλλογικά εφεξής COMEDY CLUB), όπως παρουσιάζονται στο περιεχόμενο του    

Ειδικότερα το  COMEDY CLUB παρουσιάζει θεατρικές μουσικές και λοιπές εκδηλώσεις, σε δικό του χώρο ή άλλο χώρο της επιλογής του, τις οποίες προβάλλει μέσω του Ιστότοπου, καθώς επίσης διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για το κοινό μέσω του Ιστότοπου του ή τις συνδεδεμένες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. 

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών και εφαρμογών από το COMEDY CLUB πραγματοποιείται ή/και ολοκληρώνεται από το σύνολο του δικτύου του, δηλαδή είτε από το website,,  είτε στο χώρο παρουσίασης των εκδηλώσεών του ή μέσω τυχόν άλλων σημείων παρουσίας των συνεργατών του (υπαλλήλων, εξουσιοδοτημένων προσώπων κλπ), φυσικών ή μη, σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις, που γνωστοποιούνται στο χρήστη από το  COMEDY CLUB. 

Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, των υπηρεσιών και εφαρμογών του COMEDY CLUB προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και των Πολιτικών του COMEDY CLUB, που εντάσσονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους Ορους Χρήσης,  καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν  Τρίτοι Πάροχοι (όπως Ιδρύματα Πληρωμών, GOOGLE) προς το κοινό, σχετίζονται με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενου του Ιστότοπου του  COMEDY CLUB και αφορούν το εκάστοτε αγαθό ή υπηρεσία που παρέχουν. 

Το  COMEDY CLUB είναι μόνος κύριος, του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον  παρόντα διαδικτυακό τόπο, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των στοιχείων,   που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής και υπηρεσίας του  COMEDY CLUB ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης ή Πολιτικές, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες  Γενικούς Όρους Χρήσης, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών, όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα. 

 Οι  όροι χρήσης είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα στους χρήστες/κοινό   και στο COMEDY CLUB. 

Απαιτείται από τους χρήστες,  κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο  COMEDY CLUB και της χρήσης των παρεχομένων εφαρμογών και  υπηρεσιών του, η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων εφαρμογών και υπηρεσιών του COMEDY CLUB . 

Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη,  ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους, μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων,  που διαμορφώνει και ορίζει το COMEDY CLUB ή τρίτοι πάροχοι, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου του  COMEDY CLUB.

Η πρόσβαση, επίσκεψη  ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, εφαρμογών,  υπηρεσιών του COMEDY CLUB και των παροχών τρίτων, όπως αυτές παρουσιάζονται στο COMEDY CLUB, αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει  αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι ανεπιφύλακτα δεσμεύεται από τους Όρους Χρήσης του COMEDY CLUB, καθώς και από τους Όρους Χρήσης,  που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι τρίτοι πάροχοι στο COMEDY CLUB και αφορούν την εκάστοτε παροχή τους.

Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους του παρόντος,  σας ζητάμε να μην κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου COMEDY CLUB,  να μην χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές και να μην κάνετε χρήση των παρεχομένων   υπηρεσιών. 

Το COMEDY CLUB διατηρεί  δικαίωμα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας να αναθεωρεί, τροποποιεί  και να ενημερώνει τους Όρους Χρήσης του, μονομερώς, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις δημοσιεύσεις που αναρτώνται στο COMEDY CLUB οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση. 

Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο COMEDY CLUB,  αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του COMEDY CLUB να ενημερώνονται σχετικά, να ελέγχουν συχνά τους παρόντες όρους για να ενημερώνονται  για τυχόν τροποποιήσεις των όρων και εφόσον απαιτείται νέα αποδοχή να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

Η  συνεχής χρήση του COMEDY CLUB θεωρείται  αποδοχή των τροποποιημένων ή ενημερωμένων όρων εκ μέρους του χρήστη.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο΄,  οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης,  που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν εκάστοτε τρίτοι πάροχοι στο COMEDY CLUB, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του COMEDY CLUB, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Επισημαίνεται ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου που παρέχεται  από τρίτους παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού, που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του COMEDY CLUB εν όλω ή εν μέρει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

To  COMEDY CLUB καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου,  των εφαρμογών και υπηρεσιών του να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, επικαιρότητα. Το COMEDY CLUB όμως  δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του COMEDY CLUB για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού τόπου του COMEDY CLUB, των εφαρμογών και υπηρεσιών του.

To COMEDY CLUB δύναται μεταξύ άλλων  να παρέχει υπερ-σύνδεσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ

Το  COMEDY CLUB  παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη.  To COMEDY CLUB καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια,  ώστε η περιήγηση στον ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη. Εντούτοις, το COMEDY CLUB δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του COMEDY CLUB. 

Ο χρήστης  του COMEDY CLUB είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο,  που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης  της απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα, χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του COMEDY CLUB.  Στο χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών του COMEDY CLUB.  Το COMEDY CLUB δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή άλλες διαφορές από τη χρήση του περιεχομένου του. 

Οι χρήστες αποδέχονται  ότι το COMEDY CLUB δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στο COMEDY CLUB και το COMEDY CLUB δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT) –  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

Το  COMEDY CLUB είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος, του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον  παρόντα διαδικτυακό τόπο, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των στοιχείων  που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Το περιεχόμενο του COMEDY CLUB (λογισμικό, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, βίντεο,   δεδομένα, , γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, κλπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του COMEDY CLUB,  η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας. 

Το COMEDY CLUB διατηρεί όλα τα  δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε  τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή ή άλλη χρήση εκτός για αυτή που προορίζεται  αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε στοιχείων του περιεχομένου του. 

Η μη συμμόρφωση χρήστη  με τους όρους και προϋποθέσεις του COMEDY CLUB θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,  οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, και ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή του  ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο COMEDY CLUB και φέρουν τα σήματα τρίτων παρόχων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα οποιουδήποτε στοιχείου/μέρους του περιεχομένου τoυ COMEDY CLUB, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το losantzelecomedyclub@gmail.com

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ/LINKS  ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Μέσω  της ιστοσελίδας του COMEDY CLUB, με  κατάλληλους συνδέσμους (links, hyperlinks, banners),  αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του COMEDY CLUB δύναται να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται και καθορίζεται  με αποκλειστική ευθύνη αυτών των προσώπων. Το COMEDY CLUB δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Δεν πρέπει να θεωρηθεί κατ΄ουδένα τρόπο ότι το COMEDY CLUB ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του  COMEDY CLUB υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας των Προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύεται στον παρόντα Ιστότοπο, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του φυσικού προσώπου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση το  COMEDY CLUB διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του  COMEDY CLUB οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του COMEDY CLUB συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Το  COMEDY CLUB συλλέγει προσωπικά στοιχεία των  χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της επικοινωνίας με το χρήστη,  καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. 

To COMEDY CLUB,  δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του Ιστότοπου, εφαρμογών και υπηρεσιών τρίτων. 

Το COMEDY CLUB  δεν διαθέτει ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών του  σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με το ίδιο και τις υπηρεσίες που παρέχονται, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το COMEDY CLUB λαμβάνει όλα  τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψει  τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται  και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους  πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από το ίδιο το COMEDY CLUB, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τoυ, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων  που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

Το COMEDY CLUB  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων,  που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Το COMEDY CLUB  περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους,  οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το  COMEDY CLUB για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον  Υπεύθυνο Επεξεργασίας του COMEDY CLUB προκειμένου να διασταυρώσει  τα προσωπικά του δεδομένα, να ζητήσει την διόρθωση αυτών, την αντικατάσταση ή τη διαγραφή τους στην  ηλεκτρονική διεύθυνση losantzelecomedyclub@gmail.com

Περισσότερα στην Πολιτική Προστασίας και Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

COOKIES

Το COMEDY CLUB  μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies. 

Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου/ μια σειρά από πληροφορίες σε μορφή απλού κειμένου, οι οποίες μεταφέρονται από μία οποιαδήποτε ιστοσελίδα, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο,  στο αντίστοιχο αρχείο του browser στο σκληρό δίσκο του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή, που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, όπως  για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες  του COMEDY CLUB, την ταξινόμηση του περιεχομένου του με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης του χρήστη να βρίσκονται πολύ γρήγορα, τη βελτίωση των υπηρεσιών και εφαρμογών του COMEDY CLUB  με την απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη ασφαλούς αναζήτησης, καθώς επίσης για στατιστικούς λόγους ή να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα. 

Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του χρήστη.

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την COMEDY CLUB ορισμένων εφαρμογών,  υπηρεσιών ή/και πληροφοριών.

Περισσότερα στην Πολιτική Προστασίας και Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ COMEDY CLUB ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η χρήση της Ιστοσελίδας, των εφαρμογών και υπηρεσιών του COMEDY CLUB  από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το COMEDY CLUB δεν εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, τη λειτουργία  δικτύων επικοινωνιών, την ταυτόχρονη προσπάθεια εισόδου μεγάλου αριθμού ατόμων για να κάνουν χρήση του COMEDY CLUB, ή από άλλες αιτίες. 

Το COMEDY CLUB καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του, διατηρεί όμως το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του ιστότοπου,  των εφαρμογών και υπηρεσιών του, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το COMEDY CLUB δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τους,  που οφείλεται στη χρήση του ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των εφαρμογών και υπηρεσιών του ή βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων. 

Παρότι το  COMEDY CLUB χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ και  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του από ιούς και άλλα επιβλαβή προγράμματα αρχεία και κωδικούς,  δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλοίωση απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων από την επίσκεψη και χρήση του περιεχομένου του COMEDY CLUB,  από μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του COMEDY CLUB. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων του από ιούς, με χρήση συστημάτων προστασίας, πριν τη χρήση του COMEDY CLUB ή την αποθήκευση πληροφοριών, στις τερματικές συσκευές του, εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ COMEDY CLUB – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το περιεχόμενο του COMEDY CLUB διατίθεται «ως έχει»   και το  COMEDY CLUB δεν παρέχει   καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την πληρότητα, ορθότητα, αρτιότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.  

Το  COMEDY CLUB , υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του COMEDY CLUB, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων, ακόμη και εάν το COMEDY CLUB έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή απωλειών, και οι οποίες έχουν σχέση σε διάφορες αιτίες,  όπως με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του COMEDY CLUB.  

Επίσης το COMEDY CLUB δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, εφαρμογές, υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τoυ τίθενται. Ομοίως το  COMEDY CLUB δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος COMEDY CLUB ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά (προγράμματα, αρχεία, κωδικοί κλπ). Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το  COMEDY CLUB.

Το COMEDY CLUB ρητά αποποιείται κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την εκτέλεση των εφαρμογών και των υπηρεσιών του COMEDY CLUB και των παροχών τρίτων και την ουσία του περιεχομένου του, χωρίς περιορισμό.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Χρήστης του COMEDY CLUB οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, κατά τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του,  καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών εις βάρος του COMEDY CLUB ή τρίτων παρόχων που ανακοινώνουν περιεχόμενο ή λοιπών χρηστών. 

Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο  COMEDY CLUB εξ αιτίας παράνομης, αθέμιτης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του COMEDY CLUB, των εφαρμογών  και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το COMEDY CLUB για κάθε τυχόν ζημία του από την χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση από το COMEDY CLUB των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες  απαιτηθεί η χρήση κωδικών ασφαλείας, που χορηγείται από την COMEDY CLUB, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά την ευθύνη για τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του COMEDY CLUB από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το COMEDY CLUB μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του  χρήστη, τους παρόντες Όρους και τη χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών του  ή οποιουδήποτε περιεχομένου του ανά πάσα στιγμή αν ο χρήστης: α) έχει παραβιάσει τους όρους του παρόντος,  συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή δικαστικές αποφάσεις ή το νόμο, β) το COMEDY CLUB δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης, γ)   οι εν λόγω πληροφορίες του χρήστη ελέγχονται ως ανακριβείς, δ) το COMEDY CLUB αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να παύσει να προσφέρει στο χρήστη οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Μετά τον τερματισμό, ο χρήστης οφείλει  να διακόψει αμέσως κάθε χρήση των σελίδων,  εφαρμογών και υπηρεσιών του COMEDY CLUB.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Το COMEDY CLUB παράλληλα με την έκδοση εισιτηρίων στο χώρο που παρουσιάζει παραστάσεις,  διαθέτει υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης των εισιτηρίων για την παρακολούθηση του κοινού των  παραστάσεων και εν γένει εκδηλώσεών του μέσω του ιστότοπου ή/και της συνδεδεμένης εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας. 

Κατά την διαδικτυακή κράτηση των εισιτηρίων τα στοιχεία του αγοραστή δίνονται από αυτόν και καταγράφονται μόνο με την απόλυτη συγκατάθεσή του. Τα στοιχεία αυτά είναι: ονοματεπώνυμο, email και αριθμός τηλεφώνου. Τα εν λόγω στοιχεία ζητούνται από την υπηρεσία μας,  προκειμένου να γίνεται πληρέστερα η εξυπηρέτηση των πελατών μας, κατά την κράτηση εισιτηρίων, αλλά και μετά από αυτήν.

Τα παραπάνω στοιχεία εφόσον ο αγοραστής δώσει την συγκατάθεσή του, χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτησή του για την παραλαβή των εισιτηρίων, για την αντικατάσταση απολεσθέντος εισιτηρίου, για ειδοποίηση σε περίπτωση αναβολής παράστασης κ.ο.κ. Επιπλέον, αν είναι γνωστά τα προσωπικά στοιχεία του αγοραστή, γίνεται εφικτή η τήρηση «ιστορικού συναλλαγών», το οποίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κάθε χρήστη/θεατή, με οφέλη γνωστά ήδη στους περισσότερους επισκέπτες μας. 

Στα καταγεγραμμένα στοιχεία έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, με συμβατική δέσμευση  στη διαφύλαξή τους από παράνομη ή και αθέμιτη χρήση, διαρροή, καταστροφή κλπ.

Τα καταγεγραμμένα στοιχεία – προσωπικά δεδομένα κάθε αγοραστή εισιτηρίων, διατηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία του Comedy Club τουλάχιστον μέχρι την πραγματοποίηση της παράστασης για την οποία ζητήθηκαν και μέχρι ένα έτος μετά την τελευταία αγορά εισιτηρίων από τον ίδιο αγοραστή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την κράτηση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας μας καλείται ο επισκέπτης – αγοραστής να δηλώσει ότι συμφωνεί ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία που ο ίδιος θα δώσει και μόνον μετά την δήλωση αυτή, μπορεί να προχωρήσει στην αγορά εισιτηρίου. Επιπλέον, ο χρήστης καλείται να εκδηλώσει την επιθυμία του ή την άρνησή του στην χρήση του email του για άλλο σκοπό πέραν της αποστολής του εισιτηρίου του, δηλαδή για ενημερώσεις και αποστολή άλλων μηνυμάτων. 

Μετά τη χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας δεν μπορεί  να γίνει ακύρωση ή αλλαγή των εισιτηρίων.

Για το λόγο αυτό ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία της κράτησης πριν δώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας.

Για πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή των εισιτηρίων από φυσικό σημείο, ή για την δυνατότητα λήψης σε ηλεκτρονική μορφή (e-ticket), παρακαλούμε ελέγξτε την σελίδα πληροφοριών της παράστασης.

Αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει εκπτωτικά εισιτήρια (πχ φοιτητικά, ανέργων, ηλικιωμένων κτλ),  είναι απαραίτητη η επίδειξη των σχετικών δικαιολογητικών κατά την προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της εκδήλωσης δεν επιστρέφονται τυχόν έξοδα συναλλαγής (χρέωση υπηρεσίας – service fee)

Υπεύθυνος για την διεξαγωγή της παράστασης, ή και την τυχόν επιστροφή του αντιτίμου της αξίας των εισιτηρίων σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης είναι το COMEDY CLUB. 

Το εισιτήριο που εκδίδεται  παρέχει δικαίωμα εισόδου στον χώρο της αναγραφόμενης εκδήλωσης για την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται σε αυτό. Δεν εξασφαλίζεται θέση καθημένου σε χώρο  με θέσεις χωρίς αρίθμηση, γι αυτό η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη για την εύρεση καθίσματος. 

Το εισιτήριο πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του χώρου, εφόσον ζητηθεί.

Η φωτογράφηση, μαγνητοσκόπηση και μαγνητοφώνηση των παραστάσεων/εκδηλώσεων δεν επιτρέπεται εκ μέρους του κοινού/θεατών. 

Για αγορά εκπτωτικών εισιτηρίων -όπου προβλέπονται- θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα του δικαιούχου με την επίδειξη σχετικού δικαιολογητικού 

Εάν η εκδήλωση αναβληθεί εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από το COMEDY CLUB  για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εάν η εκδήλωση ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση από το COMEDY CLUB για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων, 

Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο – τηλέφωνο – διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται.

Σχετικά με τα παραπάνω οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το COMEDY CLUB στην ηλεκτρονική διεύθυνση losantzelecomedyclub@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 9215740, ώρες 12.00- 20.00 καθημερινά εκτός Δευτέρας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ηλεκτρονική μορφή του αρχείου που λαμβάνει ο αγοραστής μέσω email αποτελεί την επιβεβαίωση της αγοράς του εισιτηρίου του.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, το www.comedyclub.gr έχει ενσωματώσει τρόπους πληρωμής μέσω

  • πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover
  • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass
    για την πληρωμή των αγορών σας.

    Στη σελίδα Εισιτήρια θα βρείτε την δυνατότητα πληρωμής των εισιτηρίων μέσω ασφαλής πύλης πληρωμών της AlphaBank.

Οι αγορές μέσω του ιστότοπου διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. 

Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών πληρωμής στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Η πιστωτική κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του ιστότοπου, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός κι αν ο χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των οικονομικών συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εν λόγω  εμπορικών οικονομικών συναλλαγών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι,  όπως συμπληρώνονται με τυχόν  Ειδικούς Όρους για τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, που  υπόκειται σε ειδικούς όρους, τις Πολιτικές του COMEDY CLUB και τυχόν Πρόσθετους Όρους Τρίτων Παρόχων,  συναποτελούν τους Όρους Χρήσης, αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρόντος και αντικαθιστούν όλες τις άλλες συμφωνίες μεταξύ των μερών, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενο της παρόντος.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του COMEDY CLUB, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους όρους χρήσης του COMEDY CLUB. 

Η παραίτηση από τυχόν αθέτηση ή από οποιονδήποτε από τους όρους θα ισχύει μόνο για την περίπτωση στην οποία αυτή η παραίτηση κατευθύνεται. Το COMEDY CLUB μπορεί να αναθέσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.  Ο χρήστης συμφωνεί να μην αναθέσει δικαιώματα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και κάθε τροποποίησής τους και από  εν γένει χρήση του COMEDY CLUB από τον χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του COMEDY CLUB παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση losantzelecomedyclub@gmail.com Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του COMEDY CLUB,  που άπτονται νομικών, ηθικών, ή άλλων θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο ίδιο email  losantzelecomedyclub@gmail.com 
Oι παρόντες όροι δημοσιεύθηκαν  από το COMEDY CLUB στις 24 Οκτωβρίου 2019 και δύναται να υπόκεινται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.
Τυχόν αλλαγές στους ¨Όρους Χρήσης θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση. Η χρήση της ιστοσελίδας,  των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών. 

COMEDY CLUB       ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 24-10-2019